تاسیسات ساختمان تاثیر بسیار زیادی در آسایش ساکنین و همچنین طول عمر ساختمانها دارد. به نحوی که از آن به عنوان قلب ساختمان یاد میشود.تجهیزات تهویه مطبوع سهم قابل توجهی از هزینه های اولیه ساخت ساختمان و همچنین سرانه مصرف انرژی را در کل ساختمان به خود اختصاص میدهد. بنابراین طراحی و انتخاب صحیح نوع سیستم، نوع و برند تجهیزات نیازمند مطالعات و بررسی های کارشناسی بسیار دقیق و معتبری می باشد. لذا همکاران ما در سیال گستر کسری همواره کوشیده اند تا با استفاده از سالها تجربه و استفاده از دانش روز دنیا در امر طراحی تاسیسات، سیستمی کارامد با تجهیزات باکیفیت را به کارفرمایان پیشنهاد نماید.واحد طراحی و محاسبه شرکت با انجام بررسی های همه جانبه پروژه از جمله کاربری ساختمان ، موقعیت احداث پروژه ، امکان دسترسی به منابع انرژی نظیر آب ، برق و گاز و نیاز های خاص پروژه منطبق با نظر کارفرما اقدامات لازم جهت تهیه و ارائه بهترین طرح ممکن ازنظرفنی و اقتصادی را دردستور خود قرار داه است. مهندسین طراح شرکت سیال گستر کسری با بکارگیری نرم افزارهای معتبر درزمینه برآورد بار حرارتی و برودتی ساختمان و محاسبه سایزینگ لوله ها، کانالها و در نظر گرفتن نکات اجرایی در قالب نقشه های دقیق، قابل اجرا و دفترچه محاسبات کامل و مستند را برای پروژه مورد نظر تهیه و ارائه مینمایند.کنترل نهایی محاسبات، نقشه های ترسیم شده قبل از ارائه به کارفرما از مراحل پایانی و بسیار مهم در دپارتمان طراحی می باشد