2

رئیس هئیت مدیره شرکت سیال گستر کسری : مهندس مهدی احسانی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران فارغ التحصیل  از دانشگاه علم وصنعت ایران

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

عضو گروه ساختمان سبز دانشگاه علم و صنعت ایران

1

مدیرعامل و موسس  شرکت سیال گستر کسری : مهندس علیرضا احسانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سیالات (گرایش تبدیل انرژی ) فارغ التحصیل  از دانشگاه علم وصنعت ایران

عضو گروه ساختمان سبز دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران

مدرس انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران

عضو انجمن فلز شناسی مکانیک ایران

ناظر استاندارد سازی خط های تولیدی اگزاست و ساسپیشن های سلکوم زیر نظر صنایع فلز استان تهران

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

طراح و محاسب موتور خانه های صنعتی

زمینه کاری با نرم افزارهای

PDMS Design – – AFT impulse- HVAC

 – gambit – pipelineStudio –pipe data

pdms – CAESAR II – Fluentd – pipe flow expert