این مقاله به بررسی تاریخچه مهندسی بادی می ­پردازد. برای بررسی این موضوع از 5 دوره مختلف استفاده شده است: دوره سنتی (تا سال1750)، دوره تجربی (1900-1750)، دوره استقرار(1960-1900)، دوره رشد(1980-1960) و دوره نوین(1980 تا کنون). تعیین این دوره­ ها به صورت اختیاری است و به عنوان تقسیم­ بندی مبنا نمی ­باشد. در دوره سنتی سبک ساختمان­ها برای مقابله با شرایط بادی غالب از طریق تجربه و گسترش سنت­ها شکل گرفته است. اشکال دایره ­ای در این دوره از اهمیت ویژه­ای برخوردار بودند. سبک­ها به طور اجتناب ناپذیری مطابق سنت­های محلی، از منطقه­ای به منطقه دیگر تغییر می­کردند. به مرور ساختمان­ها به صورت چند ضلعی و در نهایت مخروطی در­آمدند که در معرض بارهای بادی بسیار کمتری قرار دارند.

دوره تجربی که برخی از نویسندگان ظهور این دوره را با آغاز تولید آهن در دهکده کولیروکدل در شراپشایر  بریتانیا، جایی که آهنگران آن نواحی بیش از پیش در هنر خود شهامت به خرج دادند و آن را در ساخت اولین پل آهنی بر روی رودخانه­ی سورن به کار بستند نسبت می­دهند. پیشرفت­ها و توسعه صنعتی مناطق مختلف از طریق سامانه های جاده­ای و ریلی منجر به توسعه اقتصادی عمده­ای در اروپا شد. و در این فضا بود که اثر بارهای بادی بر سامانه­ی حمل و نقل عمومی نیز مشخص گردید.دوره­ی استقرار نیز با تولد سه ابزار اصلی مهندسی بادی: توسعه تونل­ های بادی، توسعه شیوه نامه­ ها( کدهای کاری)، و اندازه گیری مقیاس کامل بارهای بادی وارد به سازه­ ها آغاز شد.

مهندسی باد-گذشته ،حال ،آینده

این مقاله به بررسی تاریخچه مهندسی بادی می ­پردازد. برای بررسی این موضوع از 5 دوره مختلف استفاده شده است: دوره سنتی (تا سال1750)، دوره تجربی (1900-1750)، دوره استقرار(1960-1900)، دوره رشد(1980-1960) و دوره نوین(1980 تا کنون). تعیین این دوره­ ها به صورت اختیاری است و به عنوان تقسیم­ بندی مبنا نمی ­باشد. در دوره سنتی سبک ساختمان­ها برای مقابله با شرایط بادی غالب از طریق تجربه و گسترش سنت­ها شکل گرفته است. اشکال دایره ­ای در این دوره از اهمیت ویژه­ای برخوردار بودند. سبک­ها به طور اجتناب ناپذیری مطابق سنت­های محلی، از منطقه­ای به منطقه دیگر تغییر می­کردند. به مرور ساختمان­ها به صورت چند ضلعی و در نهایت مخروطی در­آمدند که در معرض بارهای بادی بسیار کمتری قرار دارند.دوره تجربی که برخی از نویسندگان ظهور این دوره را با آغاز تولید آهن در دهکده کولیروکدل در شراپشایر  بریتانیا، جایی که آهنگران آن نواحی بیش از پیش در هنر خود شهامت به خرج دادند و آن را در ساخت اولین پل آهنی بر روی رودخانه­ی سورن به کار بستند نسبت می­دهند. پیشرفت­ها و توسعه صنعتی مناطق مختلف از طریق سامانه های جاده­ای و ریلی منجر به توسعه اقتصادی عمده­ای در اروپا شد. و در این فضا بود که اثر بارهای بادی بر سامانه­ی حمل و نقل عمومی نیز مشخص گردید.

دوره­ی استقرار نیز با تولد سه ابزار اصلی مهندسی بادی: توسعه تونل­ های بادی، توسعه شیوه نامه­ ها( کدهای کاری)، و اندازه گیری مقیاس کامل بارهای بادی وارد به سازه­ ها آغاز شد.